Community profile picture

Llyn Peninsula Freegle

Freegling on the Llyn Peninsula
Founded 20th September, 2012. 695 current freeglers.

Croeso i Freegle Pen Llyn! Rhan o sefydliad Freegle.

Welcome to Llyn Peninsula Freegle! Part of the Freegle organisation.

 

Ein nod yw arbed pethau y gellir eu defnyddio rhag mynd i safleoedd tirlenwi a helpu i ddatblygu ysbryd cymunedol cadarnhaol a lleol ar hyd y ffordd.

Our aim is to save usable stuff from going into landfill and help develop a positive and local community spirit along the way.


Byddwch yn gwrtais i aelodau eraill bob amser, os gwelwch yn dda.

Please always be polite to other members.


Mae Freegle yn gweithio orau pan mae'n lleol ac rydym yn gofyn i chi ymuno a phostio i'ch cymuned fwyaf lleol yn gyntaf.

Freegle works best when it is local and we ask you to join and post to your most local group first if possible.


Rhaid i bob cynnig a chais fod am ddim ac yn gyfreithlon. Dim cyfnewidiadau na benthyciadau.

All offers and requests must be free and legal. No swaps or loans.


Rydym yn awgrymu nad ydych yn datgelu cyfeiriadau a rhifau ffôn yn eich postiadau, oni bai eich bod yn sicr eich bod yn hapus i basio'r manylion hyn at filoedd o bobl. Dylech basio'r rhain ymlaen i'r aelod sydd wedi ateb yn unig a'ch bod chi wedi cytuno i roi'r eitem iddo.

We suggest that you do not disclose addresses and telephone numbers in your posts, unless you are sure you are happy passing these details to several thousand people. Only pass these to the member who has replied and you have agreed to give the item to.


Gellir gwahardd unrhyw aelod y canfyddir ei fod yn gwneud cynigion anonest a/neu'n cyfeirio aelodau at wefannau nad ydynt yn gysylltiedig â Freegle rhag bod yn aelod o'r grŵp. 

Any member who is found to be making dishonest offers and/or referring members to websites unassociated with Freegle may be banned from membership of the group. 


Caniateir ailwneud cynigion ar ôl 7 diwrnod. Mewn amgylchiadau arbennig, er enghraifft os yw'r eitem yn swmpus iawn, gellir caniatáu ailwneud cynigion ynghynt - cysylltwch â'r cymedrolwyr.

Repeat offers are allowed after 7 days. In special circumstances, for example if the item is very bulky, repeat offers may be allowed sooner - please contact the moderators.


Peidiwch â phostio'r un postiad ‘yn eisiau’ mwy nag unwaith y mis os gwelwch yn dda.

Please do not post the same wanted post more than once a month.


Peidiwch ag anfon e-bost at aelodau eraill ac eithrio i drefnu casgliad.

Please do not email other members except to arrange collection.


ANIFEILIAID/ANIFEILIAID ANWES Ni chaniateir postiadau sy'n cynnig neu'n gofyn am anifeiliaid, pryfed neu adar;

PETS/ANIMALS Posts offering or requesting animals, insects or birds are not allowed.


MASNACHU! Byddwch yn onest os ydych yn bwriadu gwerthu eitem rydych yn gofyn amdano ymlaen.

TRADING! Please be honest if you intend to sell on an item you are requesting.


Gobeithio y cewch chi hwyl yn freeglio gyda ni.

We hope that you have fun freegling with us.


Os oes gennych broblem, dywedwch wrthym ni - rydyn ni'n gwrando.

If you do have a problem with it please tell us - we listen.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych am gysylltu â'r cymedrolwyr gwirfoddol, anfonwch e-bost at eich Tîm Cymedroli Freegle lleol gan 

If you have any questions or wish to contact the volunteer moderators please mail your local Freegle Moderation Team using Llyn-Peninsula-Freegle-volunteers@groups.ilovefreegle.org or use the chat section on the website.


If you have questions, you can contact our lovely local volunteers here:

Contact volunteers
dave
Katy
Ruth Willmore
0 | Instock

Wanted
Blue/White crockery or tiles

Criccieth LL52
23rd September, 2022 13:04 on Llyn Peninsula Freegle
Wanted
Hi - Does anyone have any spare blue or blue & white tiles or crockery? Broken bits are okay too as I need it for a mosaic so will be breaking it up anyway.
Wanted
0 | Instock

Wanted
foam cushions seat

Nefyn LL53
23rd September, 2022 13:04 on Llyn Peninsula Freegle
Wanted
Hello I would like foam cushions for a caravan seat. The seats are 139cm long by 66cm wide and 105cm long by 60cm wide. Back cushions would be 33 heigh and 139cm long and 33 high and 105cm long. However we're desperate and will just take anything that we can put together to give us a little comfort. It's a long shot but worth a try. Thanks for reading.
Wanted
0 | Instock

Offer
Ladies bike in need of TLC

Bwlchtocyn LL53
23rd September, 2022 11:04 on Llyn Peninsula Freegle
Offer
Has been in garage unused for several years. Definitely needs new tyres and probably other things too. Seems a pity to throw it out.
Offer
0 | Instock

Wanted
Sylvanian families

Abersoch LL53
14th September, 2022 23:06 on Llyn Peninsula Freegle
Hi, does anyone have any Sylvanian families items that they would like to re home? My daughter absolutely loves the bits that she has and would like to expand on her collection. They will be much loved! Jo
0 | Instock

Wanted
Broken or faulty Electric Guitar

Llanaelhaearn LL54
14th September, 2022 04:27 on Llyn Peninsula Freegle
Wanted
I'm looking for an old electric guitar that I can use for parts or to repair. Many thanks.
Wanted
0 | Instock

Wanted
Modern type wardrobes single or double.l

Chwilog LL53
25th August, 2022 19:04 on Llyn Peninsula Freegle
Wanted
Can collect.
Wanted
0 | Instock

Wanted
Wardrobes

Clynnog Fawr LL54
25th August, 2022 19:04 on Llyn Peninsula Freegle
Wanted
Looking for modern type wardrobe.
Wanted
0 | Instock

Wanted
Electric cooker

Llanystumdwy LL52
22nd July, 2022 09:01 on Llyn Peninsula Freegle
Wanted
Ours has broken and we are a family of 4 in desperate need of a cooker
Wanted
0 | Instock

Offer
LARGE PRINT EDITION Don Quixote by Cervantes

Criccieth LL52
10th July, 2022 21:02 on Llyn Peninsula Freegle
Offer
LARGE PRINT EDITION Don Quixote by Cervantes 1.5 kg
Offer
Loading...

Loading...
Stuck here? Try refreshing. Or Chrome.
No luck? Contact us